Новини

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА предоставления пациенту достоверной и полной информации о состоянии его здоровья

 Основи законодавства України про охорону здоров'я

 Стаття 6. Право на охорону здоров’я

 Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає:

…е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь...

 Стаття 39. Обов’язок надання медичної інформації

 Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я.

Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на отримання інформації про стан здоров'я дитини або підопічного.

Медичний працівник зобов'язаний надати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров'я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров'я.

Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров'я або погіршити стан здоров'я фізичних осіб, визначених частиною другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право надати неповну інформацію про стан здоров'я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.

 Стаття 43. Згода на медичне втручання

 Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

У невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є наявною, згода хворого або його законних представників на медичне втручання не потрібна.

Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов’язаний йому це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання – засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків.

Пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування...

Закон України «Про інформацію»

 

Стаття 11. Інформація про фізичну особу

 

1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. ...Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.

 

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

Стаття 10. Доступ до інформації про особу

 

1. Кожна особа має право:

...2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається...

 

 

Закон України «Про захист персональних даних»

 

Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних

 

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

2. Суб'єкт персональних даних має право:

...3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; ...

3. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.

 

Стаття 25. Обмеження дії окремих статей цього Закону

 

1. Обмеження прав, передбачених статтями 8, 11 і 17 цього Закону, здійснюється лише в інтересах:

1) національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

2) захисту прав і свобод фізичних осіб, персональні дані яких обробляються, чи прав інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, а також з метою боротьби із злочинністю;

3) забезпечення суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, зведеною знеособленою інформацією щодо персональних даних відповідно до законодавства.

 

Стаття 27. Застосування положень цього Закону

 

1. Положення щодо захисту персональних даних, викладені в цьому Законі, можуть доповнюватися чи уточнюватися іншими законами, за умови, що вони встановлюють вимоги щодо захисту персональних даних, що не суперечать вимогам цього Закону.

 

 

Примечание. Мы видим, что законодательство СОВЕРШЕННО НЕДВУСМЫСЛЕННО И ОДНОЗНАЧНО максимально ограничивает право врача на сокрытие информации от пациента, предусмотренное частью 4 статьи 39 Основ законодательства Украины об охране здоровья и аналогичной ей частью 3 статьи 285 Гражданского кодекса Украины. А именно:

врач может реализовать своё право на сокрытие части медицинской информации, которая, по его мнению, способна повредить пациенту, только в тех случаях, когда сам пациент не воспользовался своим правом на информацию и не попросил врача подробно, достоверно и полно информировать его о диагнозе, результатах исследования, ходе лечения и медицинских прогнозах. В случае, если дееспособный пациент обращается с подобной просьбой, врач, исходя из положений законодательства, ОБЯЗАН предоставить пациенту всю полноту информации. Такое предоставление включает право пациента снимать копии со всех медицинских документов, касающихся его здоровья, включая амбулаторные карты, истории болезни, результаты анализов и исследований, медицинские заключения и т.д.

 

 

 

АЛГОРИТМ

предоставления информации врачом пациенту

(полностью дееспособному лицу) *

 

 

(А.) Врач задаёт пациенту вопрос:

– Хотите ли Вы знать всё, что я знаю и буду знать в дальнейшем о состоянии Вашего здоровья, включая прогнозы?

 

(А.1.) Если следует ответ: «Нет, не хочу», – врач спрашивает:

– Кому из Ваших близких или Ваших представителей я должен сообщать такую информацию, какую её часть? В том числе, в случае, если болезнь затянется или возникнут какие-либо осложнения?

 

Примечание. Важно помнить, что, вопреки повсеместно утвердившейся практике, украинское законодательство не предусматривает представления какой бы то ни было медицинской информации о дееспособном пациенте его родственникам или представителям (если последние не получили от пациента полномочий на доступ к информации о состоянии его здоровья). Поэтому, чтобы не быть обвинённым в разглашении врачебной тайны, врачу следует заручиться таким разрешением со стороны пациента.

Законодательство не требует оформления воли пациента по этому поводу в письменном виде. В то же время, врач и (или) лечебное учреждение могут подстраховать себя, предложив пациенту написать произвольно составленное согласие о предоставлении медицинской информации, относящейся к нему, тем или иным лицам.

 

(А.1.а.) Если следует ответ: «Никому», – врач использует патерналистскую модель отношений, то есть только указывает пациенту, что ему каждый раз необходимо делать, ничего не объясняя – поскольку такова воля пациента.

При этом необходимо помнить, что пациент в любой момент может изменить собственное решение и захотеть воспользоваться своим правом на информацию в полном объёме. В таком случае алгоритм применяется заново с самого начала.

 

Примечание. Если пациент не выражает согласие о том, чтобы информация о его состоянии здоровья, прогнозах, лечении и т. д. становилась кому-либо известной, врач не имеет права сообщать её даже ближайшим родственникам больного – и даже в тех случаях, когда речь идёт о неблагоприятном прогнозе. В противном случае пациент может и имеет все законные основания обвинить врача в разглашении конфиденциальной информации (например, если он находится в конфликте со своими родственниками или хочет уберечь их от негативной информации про своё здоровье).

 

(А.1.а.'.) Поскольку отказ пациента от информации вступает в противоречие с необходимостью получения его информированного согласия на проведение медицинских манипуляций – так как любое информирование о какой бы то ни было части лечения не совпадает с выраженной им волей. Вместе с тем, отказавшись от получения информации, пациент, как правило, доверяет врачу и давая согласие на манипуляции.

Поэтому делая любое назначение и сообщая о нём пациенту, следует спрашивать:

– Вы согласны?

Если пациент отвечает: «Да», – то есть даёт своё согласие (устно или письменно), для врача допустимо ограничиться этим, не навязывая пациенту против его воли никакой иной информации.

 

(А.1.а.''.) Если пациент отвечает: «Нет», – отказываясь от проведения той или иной назначенной ему медицинской манипуляции, врач обязан, согласно части 3 статьи 43 Основ законодательства Украины о здравоохранении, нарушить волю пациента на отказ от получения информации (собственно, право пациента не такой отказ законом не гарантируется) и проинформировать его о состоянии его здоровья, пояснить смысл сделанного назначении и пояснить, к каким нежелательным последствиям моет привести отказ от манипуляции.

 

Примечание. Как видим, отказ пациента от получения информации ставит врача в весьма непростое положение, так как данная ситуация действующим законодательством не урегулирована. Вопреки широко распространённому мнению, что врач не может и не должен предоставлять пациенту всю медицинскую информацию – на самом деле врач и может, и должен делать это, а главное – заинтересован в таком информировании больного. Сообщая пациенту всю касающуюся его информацию, врач передаёт ему ответственность за принятие решений.

И напротив, отказ пациента от получения информации создаёт опасность для медицинского работника, поскольку такой отказ вступает в противоречие с обязанностями врача.

Поэтому в случае отказа пациента от информации врачу рекомендуется попытаться ненавязчиво переубедить больного, пояснив ему, что сознательное и информированное отношение к лечению является залогом его успешности.

 

(А.1.б.) Если следует ответ: «Такому-то лицу (лицам)», – то дальнейшей стороной информационного обмена должно быть назначенное пациентом лицо. Врач встречается с этим лицом в отсутствие пациента, сообщает ему о желании, которое выразил пациент, и переходит к пунктам (Б.), затем (Г.) и, при необходимости, также и (Д.).

 

Примечание. Как было сказано выше, закон не предусматривает выдачи пациентом лицу, которому он доверяет свою медицинскую информацию, специальной доверенности. Но очевидно, что врачу лучше сделать об этом запись в медицинской карте пациента; ещё лучше – чтобы эта запись была заверена подписями самого пациента и должностного лица отделения или лечебного учреждения. Такая запись не является обязанностью врача, она рекомендуется на случай потенциального конфликта.

 

(А.2.) Если следует ответ: «Хочу знать, но не всё», – то врач интересуется:

– Что именно Вы хотели бы знать, а что нет?

Выяснив, в какой части пациент хочет получить касающуюся его медицинскую информацию, врач переходит в этой части к пункту (Б.), а затем к пункту (В.).

 

(А.3.) Если следует ответ: «Хочу знать всё», – то врач переходит к пункту (Б.).

 

(Б.) Врач предлагает пациенту:

– Спрашивайте о том, что Вы хотите узнать, и я буду Вам отвечать.

На вопросы пациента врач отвечает:

а) правдиво;

б) полно;

в) доступно.

После того, как круг вопросов исчерпан, врач переходит к пункту (Г.), а в случае, если пациент предварительно выразил желание владеть информацией лишь частично (вариант А.2.) – к пункту (В.).

 

Примечание. Любая ложная информация категорически недопустима. Это, вне всякого сомнения, относится и к так называемой «джи во благо» с целью скрыть от пациента неблагоприятный прогноз – что по инерции, оставшейся с советских времён, продолжает делать часть врачей. Любая сказанная пациенту неправда является преступлением закона со всеми возможными юридическими последствиями.

Неблагоприятный прогноз нужно сообщать пациенту в деликатной форме: это касается формы сообщения, интонаций, последовательности, сообщения о шансах и т.д. Можно привести пример случаев, нарушивших статистику в сторону выздоровления (например, напомнить о Солженицыне, которому диагноз «рак в терминальной стадии» был поставлен в 50-х годах прошлого века, а дожил он до перового десятилетия века нынешнего). При всём этом информация о неблагоприятном прогнозе должна быть правдивой и полной.

 

(В.) Если врач видит, что пациент, первоначально отказавшийся от получения всей полноты информации (вариант А.2.), не задал важные вопросы относительно прогнозов или других сторон медицинской информации, он может вернуться к пункту (А.1.) – и предложить пациенту, несмотря на его собственное участие в информационном объёме, всё же назвать (назначить) лицо, с которым врач также сможет обсуждать медицинскую информацию о больном. После того, как больной назовёт такое лицо или откажется его назначать, врач переходит к пункту (Г.). Если врач не видит необходимости в пункте (В.), поскольку пациент задал все важные вопросы, он также переходит к пункту (Г.).

 

Примечание. Ситуация отказа пациента от получения информации (полностью или в соответствующей части) или отсутствие вопроса с его стороны о прогнозе лечения, предусмотрена частью 4 статьи 39 – которая применима в этих и только в этих случаях: когда пациент не запрашивает врача о тех аспектах, которые врач может не считать нужным ему сообщать. В случае же прямого вопроса врач обязан дать прямой ответ, независимо от своего мнения о том, пойдёт ли пациенту «на пользу» это знание. Такого прямого ответа требуют от врача другие статьи законодательства, перечисленные выше.

Следует понимать: врач, сообщивший пациенту, вопреки его воле, неблагоприятный прогноз или другую негативную информацию, при этом остаётся в рамках закона – более того, строго следует его букве. Врач же, давший пациенту неправдивый ответ – пусть из самых благих намерений, – становится нарушителем закона.

 

Стаття 39, ч. 4 Основ законодавства України про охорону здоров'я. Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров’я або погіршити стан здоров’я фізичних осіб, визначених частиною другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.

 

(Г.) Врач сообщает пациенту ту часть информации, по поводу которой больной не задавал вопросов, но которую ему необходимо знать для информированного согласия на предстоящие манипуляции и успешного сознательного отношения к своему заболеванию и лечению.

При этом, если пациент согласился лишь на частичное получение информации, врач не затрагивает ту часть, от которой больной отказался.

Затем врач переходит к пункту к пункту (Д).

 

Примечание. Необходимый объём информации, которая должны быть известна даже пациенту, отказавшемуся от всей полноты информации, в идеале должен быть в каждом конкретном случае указан в лечебном протоколе. Если таких указаний нет, врач дополняет информацию, полученную пациентом на этапе (Б.), исходя из собственного опыта.

При этом врач может использовать брошюры, плакаты, наглядные пособия, созданные специально для информирования больных с соответствующей нозологией.

 

(Д.) Врач задаёт пациенту вопрос:

– Согласны ли Вы на медицинское вмешательство?

 

(Д.1.) Если пациент отвечает: «Да», – то вмешательство производится.

 

(Д.2.) Если пациент отвечает: «Нет», – то вступает в действие часть 3 статьи 43 Основ законодательства Украины о здравоохранении, согласно которой врач обязан пояснить пациенту, что такой отказ может привести к тяжёлым последствиям.

 

(Д.2.а.) Если пациент даёт согласие, переходят к пункту (Д.1.)

 

(Д.2.б.) Если пациент по-прежнему не даёт согласия на вмешательство, он обязан дать врачу письменное подтверждение своего сознательного отказа (в виде заявления или записи в истории болезни, подписанной пациентом и медицинским работником). В случае отказа больного оформить свой отказ, врачу необходимо позаботиться о получении доказательств того, что отказ имел место. Указанная часть 3 статьи 43 Основ законодательства Украины о здравоохранении указывает, что в качестве такого доказательства врачу следует засвидетельствовать отказ соответствующим актом, который составляется в присутствии свидетелей и ими подписывается.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

* Для настоящей брошюры адаптирован, исходя из украинского законодательства, текст следующего издания: А. В. Саверский. Права пациентов на бумаге и в жизни. – М. : Эксмо, 2009. – (Медицинская практика). – Стр. 210–112.

Даний матеріал наданий Еагеном Новицьким, правозахисна група в сфері медичного права Кримського республіканського благодійного фонду "Світло Криму"до перелiку новин